LEGAL

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op GWS Energy-systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (7641 LH) Wierden aan de Vijverweg 11, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91368456. GWS Energy-systems wordt hierna aangeduid als "GWS";

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GWS en haar contractspartijen ("Klant").

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken vermits een dergelijke afwijking door twee gezamenlijk handelende bestuurders van GWS is ondertekend.

1.3 Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

1.4 GWS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding van GWS is vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Een aanbod via de webshop is geldig tegen de dan actuele prijs.

2.3 Tussen GWS en Klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat GWS en Klant een koopovereenkomst sluiten of indien Klant een akkoord op een offerte geeft, of in geval van een transactie onder een bestaande opdrachtovereenkomst / raamovereenkomst, indien Klant een verkooporderbevestiging van GWS heeft ontvangen.

2.4 GWS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden indien uit de door GWS te verrichten compliance check bezwaren naar voren komen die in strijd zijn met het door GWS gestelde acceptatiebeleid.

2.4 De in artikel 2.3 vermelde koopovereenkomst of offerte / verkooporderbevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen. De algemene voorwaarden van Klant worden afgewezen en zijn nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen GWS en Klant. De overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd middels een rechtsgeldig door bevoegde vertegenwoordigers ondertekend document.

2.5 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de verkoopbevestiging, prevaleren de Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. PRIJZEN

3.1 De in een aanbod en in een overeenkomst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, tenzij dit anders is aangegeven.

3.2 De prijzen van producten zijn af magazijn, tenzij anders overeengekomen.

3.3 GWS heeft het recht om haar prijzen op ieder moment naar marktconforme prijzen te updaten.

3.4 De prijzen en de prijslijst van GWS zijn onder voorbehoud van programmeer-, reken- en/of typefouten. Indien GWS een orderbevestiging stuurt voor een order met een evident foute prijs dan heeft GWS het recht deze fout te herstellen. De Klant heeft in een dergelijk geval het recht de order voor de betreffende artikelen te annuleren. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij annulering van de order.

4. BETALING

4.1 Voorafgaand aan de levering van de producten, verstuurt GWS aan Klant de (verkoop)orderbevestiging en/of de betreffende facturen en de overeengekomen verkoopprijs dient door Klant vóór levering, doch uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum en binnen de overeengekomen betaaltermijn, te worden voldaan.

4.2 Betaling door Klant dient te geschieden in euro zonder enig recht op verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3 Ingeval van niet-tijdige betaling, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft GWS het recht om van Klant toereikende zekerheid te verlangen voor zijn betalingsverplichtingen.

4.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement, surseance van betaling van, dan wel overige betalingsmoeilijkheden bij Klant, worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is GWS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van GWS schadevergoeding te vorderen. Tevens zal door Klant op eerste schriftelijk verzoek van GWS adequate zekerheden worden gesteld, bij gebreke waarvan GWS het onvoorwaardelijke recht heeft om de overeenkomst per direct te ontbinden.

4.5 GWS is steeds gerechtigd (al dan niet opeisbare) vorderingen van GWS op Klant te verrekenen met een (al dan niet opeisbare) vordering van Klant op GWS.

5. LEVERING

5.1 Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs, of in het geval van aankoop op krediet en de kredietlimiet als toereikend wordt beoordeeld door GWS, zal GWS overgaan tot levering van de producten, derhalve op de plaats van het magazijn waar de producten zich bevinden en op de (indicatieve) datum als vermeld in de verkooporderbevestiging. Tegen betaling kan GWS voor haar Klant het transport verzorgen tegen de daarvoor geldende en separaat overeen te komen (transport)prijzen en condities.

5.2 Levertijden zijn altijd indicatief en kunnen door GWS gewijzigd worden. GWS zal zich inspannen om zich aan de vermelde levertijden te houden maar de Klant kan geen rechten aan de gegeven levertijden ontlenen

5.3 GWS is gerechtigd een bestelling in gedeelten te factureren en/of te leveren.

5.4 Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen bij GWS voor rekening van Klant. GWS heeft het recht, maar niet de plicht, de producten op te slaan voor een langere periode, voor rekening van Klant. Van

de oorspronkelijke, in de verkooporderbevestiging vermelde, leverdata kan slechts schriftelijk worden afgeweken, vermits een dergelijke afwijking door twee gezamenlijk handelende bestuurders van GWS is ondertekend. Een dergelijke afwijking impliceert nimmer een uitgestelde betaaltermijn en derhalve zal een uitgesteld leveringstijdstip nimmer tot gevolg hebben dat Klant later mag betalen.

5.5 De Klant verplicht zich om de producten bij aflevering te controleren en beschadigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk aan GWS te melden.

6.6 GWS en/of een door GWS ingeschakelde vervoerspartner is verantwoordelijk voor levering van de producten tot aan de openbare weg rond het pand en/of woning waar de producten afgeleverd dienen te worden. Levering op eigen grond is voor risico van de klant.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Eigendom van de door GWS geleverde producten gaat pas over op Klant onder de opschortende voorwaarde dat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door GWS geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (mits tegen directe betaling) of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 GWS is niet aansprakelijk, voor zover mogelijk op grond van de wet, voor:

a. indirecte schade
b. gevolgschade;
c. schade wegens gederfde winst
d. vertragingsschade
e. elke andere aanvullende schade in welke vorm dan ook
f. schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie en / of materialen door of namens Klant;
g. schade verband houdend met door of namens GWS gegeven inlichtingen en/of adviezen.
h. schades niet hoger dan de factuurwaarde van de nota.

7.2 Elke aansprakelijkheid van GWS zal steeds beperkt zijn tot het bedrag die haar verzekeringsmaatschappij voor de betreffende aansprakelijkheid uitkeert onder de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van de totale som van het factuurbedrag (ex BTW) zoals door GWS aan Klant gefactureerd en door Klant aan GWS betaald, voor de betreffende levering.

8. OVERMACHT

8.1 GWS is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor risico van GWS behoren te komen.

8.2 In geval van overmacht aan de zijde van GWS worden haar leverings- en andere verplichtingen opgeschort. GWS is in dit geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.3 Indien bij het intreden van overmacht door GWS al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan, of GWS slechts aan een gedeelte van haar verplichtingen kan voldoen, is zijn gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen en is de Klant gehouden de factuur van GWS te voldoen.

9. GARANTIE

9.1 GWS verleent, als niet zijnde de producent, geen (product)garanties. Zij verwijst hiervoor naar de fabrieksgaranties van de producent van de geleverde producten en zal in geval van een aanspraak op deze garantie door Klant, Klant, geheel onverplicht en onder verwijzing naar voormeld artikel 7.6, ondersteunen bij het verkrijgen van dergelijke garantie(s).

9.2 In geval van een faillissement van een fabrikant is GWS niet verantwoordelijk voor het nakomen van enige garantieverplichting die Klant van de fabrikant onder de verleende garantie mag verwachten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Ook voor wat betreft intellectuele eigendomsrechten aanvaardt GWS geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar geleverde producten, bijvoorbeeld indien een product onverhoopt een inbreuk zou maken op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

11. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen GWS en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Zwolle (Nederland), tenzij GWS als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

Meer weten?

GWS-energy wordt gerund door mensen met jarenlange ervaring in de branche.
Bel ons persoonlijk als je meer wilt weten over ons en onze producten.